3M VHB 테이프

70 제품

제품 보기 (70)

70 제품

산업

브랜드

Backing (Carrier) Material

점착제 종류

폭 (미터법)

제품 색상

3M™ VHB™ 테이프 4956 3M™ VHB™ 테이프 5981-040, 검정, 560 mm x 66 m, 2 롤/케이스 3M™ VHB™ 테이프 5981-020, 검정, 560 mm x 66 m, 2 롤/케이스 3M™ VHB™ 테이프 5906, 1168 mm x 66 m, 1 롤/케이스 3M™ VHB™ 글레이징 테이프 G23F 3M™ VHB™ 양면 폼 테이프 4950 흰색 3M™ VHB™ 테이프 4930, 흰색, 1 in x 72 yd, 25 mil, 9 롤/케이스 3M™ VHB™ 테이프 RP32 3M™ VHB™ 구조용 글레이징 테이프 B23F 검정 3M™ VHB™ 테이프 4979 3M™ VHB™ 테이프 5962 3M™ VHB™ 테이프 4920 3M™ VHB™ 테이프 4945 3M™ VHB™ 테이프 4949 3M™ VHB™ 테이프 4991 3M™ VHB™ 테이프 4644, 흰색, 0.4 mm, 600 mm x 30 m, 1 롤/케이스 3M™ VHB™ 테이프 4930 3M™ VHB™ 테이프 5915 3M™ VHB™ 윈도우 테이프 G45F, 짙은 회색, 28.5 mm x 33 m, 7 Rolls/Case 3M™ VHB™ 전자제품용 얇은 테이프 86430, 검정, 1168 mm x 66 m, 0.30 mm, 1 Roll/Case 3M™ VHB™ 테이프 GPH-160GF 3M™ 양면 우레탄 폼 테이프 4004 황백색 3M™ VHB™ 테이프 5981-035, 검정, 560 mm x 66 m, 2 롤/케이스 3M™ VHB™ 테이프 4936
Next